ПОЛИТИКА НА БОНЕВ ООД В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

Успехът на всяко дружество зависи от способността му да удовлетвори изискванията и очакванията на своите клиенти, сътрудници и собственици.

Политиката на БОНЕВ ООД е насочена към бърза адаптация в условията на силно конкурентна среда, чрез отчитане на промените в нея, свързаните с това рискове и балансирано решаване на социално-икономическите задачи, с цел осъзнаване на отговорността си към обществото. Усилията са ни насочени към това, да предоставяме на своите клиенти конкурентно способни продукти в областта на промишленото и гражданско строителство; строително-ремонтните и довършителни дейности; изграждане на ВиК инсталации, водопроводи и канализации, задоволяващи техните очаквания относно качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

За нейното реализиране, ръководството на БОНЕВ ООД се стреми към непрекъснато подобряване, чрез прилагане на съвременни методи за управление по критерии качество, околната среда и здраве и безопасност при работа, по изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018 включващи: 

 • Създаване, поддържане и подобряване на система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, в съответствие с приложимите изисквания на законодателството;
 • Прилагане на методи за ефикасно управление на човешките ресурси: привличане на целия персонал на дружеството към активно участие в управлението на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа чрез консултиране, обучение и мотивация;
 • Поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения и балансирано удовлетворяване на деловите интереси на всички заинтересовани страни;
 • Удовлетворяване изискванията на клиента с прилагане на нови съвременни технологии в строителството, с цел подобряване на качеството и устойчиво развитие в динамично променящия се пазар;
 • Определяне грижата за предотвратяване на свързани с работата инциденти, наранявания и влошено здраве, както и осигуряване на безопасността и здравето на персонала като основен приоритет в дейността си;
 • Осигуряване систематични подходи по идентификация и управление на риска за здравето и безопасността, отстраняване източниците на възникване и ограничаването им;
 • Подкрепяне на всяка качествена и достижима инициатива или добра практика, насочена към подобряване условията на труд, ограничаване и отстраняване на опасностите;
 • Поело е ангажимент за консултиране и участие на работниците и техните представители;
 • Спазване на приложимите правни и други изисквания, възприети от дружеството отнасящи се до на качеството в областта на строителството, аспектите на околната среда и здравето и безопасността при работа;
 • Непрекъснато подобряване на системата за управление по отношение на околната среда, предотвратяване на замърсяването и подобряване на екологичната култура на персонала;
 • Използване на процеси, технологии, материали, продукти, услуги и енергия, с които се намалява, контролира или избягва неблагоприятното въздействие върху околната среда и здравето и безопасността при работа.

                Настоящата политика е разпространена до всички звена и външни организации работещи на територията на БОНЕВ ООД и е достъпна за обществеността.

                Политиката подлежи периодично на преглед за адекватност спрямо целите и оценката на тяхното изпълнение в рамките на Прегледа от ръководството.