Строителство и
ремонтни дейности

За нас няма тайни в строителството!

Моето име е инж. Бисер Бонев.  Аз съм основател на строителната компания Бонев ООД. Строителството е най-старата и уважавана бизнес инвестиция. Всеки  се нуждае от надежден  партньор в строителството. Това бихме могли да сме ние.

Ако търсите доказан и лоялен строителен партньор, вярвам, че сте попаднали на правилното място.

Основа на успеха на компанията е дългогодишния ни опит. Тринадесет години, през които реализирахме множество проекти за жилищни и обществени сгради. Дължим това на постоянният си стремеж за усъвършенстване, както и на екипа си от специалисти и работници приели всяко предизвикателство, като възможност да се докажат.

ДЕЙНОСТ

Наши клиенти са:

Млин АД –Разград

ДС СМИТ България АД

ОУ ”В.Левски” - Разград

Община Разград

Община Самуил

Булхим – Разград

Алфа хим - Разград

Агротайм - Исперих

НПТГ "Шандор Петьофи"- Разград

ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - гр. Разград

ПГИ Разград

     На 25.05.2017 г. „Бонев” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 ” ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проект BG05M9OP001-1.008-0332-C01, „Подобряване качеството на работните места и минимизиране на рисковите фактори в „Бонев“ ООД” ще се реализира в рамките на 9 месеца. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 93 645.32 лв, в т.ч. от Европейски Социален Фонд – 79 598.53 лв. и Национално съфинансиране – 14 046.79 лв.

Общата цел на проекта е да се подобри работната среда, организацията и условията на труд в дружеството кандидат, чрез въвеждането на нови организационни модели и системи за управление на човешките ресурси, обезпечаване на по-добри безопасни и здравословни условия на труд.

Заложените специфични цели на проекта водят до решаване на идентифицираните проблеми на представителите на целевите групи, които се свързват с прилагането на интегриран подход, насърчаващ приспособяването на служителите в предприятията към променящите се условия. Благодарение на изпълнението на целите ще се осигурят превантивни действия в условия на преструктуриране и запазване на заетостта на работниците. Чрез разработването и внедряването на системата за управление на човешките ресурси ще се подобри работната среда, ще се организират по-качествени работни места, отговарящи на нуждите на назначените във фирмата. На по-възрастните служители (над 54 години) ще бъдат оптимизирани работните процеси, ще бъде ефективно адаптирана работната среда. Ще се създаде възможност за по-лесно съвместяване на професионалния живот, семейния и личния живот за всички нуждаещи се служители в „Бонев“ ООД.
Изведени основните резултати ще допринесат до постигане на по-висока гъвкавост и сигурност на самото работно място, по-високо качество на работните места и условията на труда в „Бонев“ ООД, подобряване на работната среда, което съвкупно осигурява високи нива на устойчива заетост на служителите.

Бенефициент „БОНЕВ“ ООД

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на „БОНЕВ“ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 10 000лв., от които 8 500лв. европейско и 1 500лв. национално съфинансиране.