ФИРМА   "БОНЕВ"   ООД    е   регистрирана   през   2007г.   Извършва всички   видове      общо   строителство   на   сгради,   изграждане   на паркове   и   алеи,   озеленяване   на   тревни   площи,   изграждане   на кът   с   беседки   и   пейки,   довършителни   строителни   работи. Специализира   се   в   хидро   и   топлоизолации   и   разполага   с необходимите   кадри   и   техника.   Дружеството   гарантира   високо качество    на    извършваните    дейности    при    спазване    на екологичните изисквания. КАЧЕСТВОТО    на   използваните   материали   и   извършваните   услуги        поставя   фирмата   на   водеща   позиция   в   региона   и   я   превръща   в предпочитан партньор за клиенти като: •РУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФИЛИАЛ РАЗГРАД •"МЛИН-97"АД •"АВС"ООД •"ЮКОСТРОЙ"ООД •ЕТ"СТОЯН СТОЯНОВ" •"БИОВЕТ" АД •"АКТАВИС" ЕАД "БОНЕВ"ООД    е   пълноправен   член   на   КАМАРАТА   НА   СТРОИТЕЛИТЕ   В БЪЛГАРИЯ,   за   извършване   на   дейност   в   групи   и   категории както следва:                   I.   ПЪРВА   ГРУПА:   строежи   от   високото   строителство, прилежащата    му    инфраструктура,    електронни    съобщителни мрежи   и   съоръжения   съгласно   чл.   5,   ал.   1,   т.   1   от ПРВВЦПРС: Удостоверение №   I - NV 008917 1.4   строежи   от   четвърта   и   пета   категория   съгласно   чл.   5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.                II.   ПЕТА   ГРУПА:   отделни   видове   строителни   и   монтажни работи    съгласно    позиция    „Строителство”    на    КИД-2008: Удостоверение №   V - NV 005802  41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради 42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища 42.13 Строителство на мостове и тунели 42.22     Строителство     на     преносни     и     разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 42.99   Строителство   на   други   съоръжения,   некласифицирани другаде 43.91 Покривни работи 42.21     Строителство     на     преносни     и     разпределителни тръбопроводи 43.99     Други     специализирани     строителни     дейности, некласифицирани другаде 43.29 Изграждане на други инсталации 43.31 Полагане на мазилки 43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи 43.33 Полагане на облицовки и настилки 43.34 Боядисване и стъклопоставяне 43.39 Други довършителни строителни дейности
“БОНЕВ” ООД гр. Разград СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ
© БОНЕВ ООД 2012
НАЧАЛО
На 25.05.2017 г. „Бонев” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 ” ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проект BG05M9OP001-1.008-0332-C01, „Подобряване качеството на работните места и минимизиране на рисковите фактори в "Бонев" ООД” ще се реализира в рамките на 9 месеца. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 93 645.32 лв, в т.ч. от Европейски Социален Фонд – 79 598.53 лв. и Национално съфинансиране – 14 046.79 лв. Общата цел на проекта е да се подобри работната среда, организацията и условията на труд в дружеството кандидат, чрез въвеждането на нови организационни модели и системи за управление на човешките ресурси, обезпечаване на по- добри безопасни и здравословни условия на труд. Заложените специфични цели на проекта водят до решаване на идентифицираните проблеми на представителите на целевите групи, които се свързват с прилагането на интегриран подход, насърчаващ приспособяването на служителите в предприятията към променящите се условия. Благодарение на изпълнението на целите ще се осигурят превантивни действия в условия на преструктуриране и запазване на заетостта на работниците. Чрез разработването и внедряването на системата за управление на човешките ресурси ще се подобри работната среда, ще се организират по-качествени работни места, отговарящи на нуждите на назначените във фирмата. На по-възрастните служители (над 54 години) ще бъдат оптимизирани работните процеси, ще бъде ефективно адаптирана работната среда. Ще се създаде възможност за по-лесно съвместяване на професионалния живот, семейния и личния живот за всички нуждаещи се служители в "Бонев" ООД. Изведени основните резултати ще допринесат до постигане на по-висока гъвкавост и сигурност на самото работно място, по-високо качество на работните места и условията на труда в "Бонев" ООД, подобряване на работната среда, което съвкупно осигурява високи нива на устойчива заетост на служителите.